OST: Tawipop – Ter Keu Krai (Who Are You)

Song Name: Ter Keu Krai [เธอคือใคร]

English Name: Who are you?

Artist Name: Nalinrat Pitchyaphanich

Ost: ทวิภพ Tawipop/ Taweepope (2011)

Staring: Pancake Khemanit JamikornOm Akkaphan Namart

 

Lyrics:

คล้ายดั่งความฝัน คืนวันนั้นช่างเหลือเชื่อ 
Kláai dàng kwaam făn keun wan nán châang hăy-leu-chêua
It was like a dream, that night was unbelievable

ถักทอเยื่อใย อิ่มไอรักอันชื่นชวน
Tàk tor yêua yai ìm ai rák an chêun chuan
Weaving the delighted, warm feeling

กามเทพเล่นกล บันดาลดลให้หวน
Gaam-má-tâyp lên gon ban-daan don hâI hŭan
The Cupid playing a trick to have the ground reverses.

คืนคู่ควร รักมั่น ฉันและเธอ 
Keun kôo kuan rák mân chăn láe ter
to a suitable return, securing the love for you and me

* เหมือนต้องมนต์ขลัง ภวังค์รักเต็มล้นทรวง
Mĕuan dtông mon klăng pá-wang rák dtem lón suang
Like a miraculous spell, subconsciousness love overflowing the chest

ติดตามทวงหวงห่วงใย หัวใจนั่นเอง 
Dtìt dtaam tuang hŭang hùang yai hŭa jai nân ayng
Following the demand of jealousy and concern of the heart

ต้องเหินหายห่างไกล ให้เดียวดายเสมอ 
Dtông hĕrn hăai hàang glai hâI dieow daai sà-mĕr
We have to be apart, letting feel lonely

คร่ำครวญละเมอ พร่ำเพ้อกี่ครา 
Krâm kruan lá-mer prâm pér gèe kraa
I moaned while sleeping and feel delirious on some occasion.

** เธอคือผู้ใด เธอเป็นของใคร 
Ter keu pôo dai ter bpen kŏng krai
Who are you? Who do you belong to?

อยู่ที่ไหน ข้ามภพมาใกล้ โอ้ใจปรารถนา 
Yòo têe năI kâam póp maa glâI ôh jai bpràat-tà-năa
Where are you? Crossing the world to be close, oh my heart desires.

ด้วยใจรักมั่น อธิษฐานข้ามกาลเวลา 
Dûay jai rák mân a-tít-sà-tăan kâam gaan way-laa
With the secure of love, praying(wating) to cross over time

ให้ความรักทลายม่านฟ้า ข้ามมาพบกัน 
Hâi kwaam rák tá-laai mâan fáa kâam maa póp gan
Let love crumble down the curtains of heave for us to meet

(Repeat *, **,**)

“ด้วยใจรักมั่น วอนสวรรค์ท่านมีเมตตา 
Dûay jai rák mân won sà-wăn tâan mee mâyt-dtaa
With the secure of love, pleading heaven to have compassion

เชื่อมทวิภพเป็นหนึ่งฟ้า ให้เราคู่กัน”
Chêuam tá-wí póp bpen nèung fáa hâI rao kôo gan
To connect the two worlds into one, to have us be together

Eng Lyrics Credit to Thipstar07 & Linh

*-*

One thought on “OST: Tawipop – Ter Keu Krai (Who Are You)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s